منوی دسترسی

اطلاعیه های ويژه دانشجویان محترم دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

شرايط اخذ پروژتحقيق برای دانشجويان کارشناسی ارشد مجازی:

شرايط اخذ پروژتحقيق برای دانشجويان گرايش مهندسی فناوری اطلاعات ومديريت ورشته تجارت الکترونيک به شرح ذيل می باشد:

فقط  دانشجويانی که دارای معدل بالای 15و با  15 واحد گذرانده( به غير از واحدهای جبرانی) ، می توانند درس پروژه تحقيق را ثبت نام نمايند.

شرايط اخذ پروژتحقيق برای دانشجويان شبکه های کامپيوتری به شرح ذيل می باشد:

فقط  دانشجويانی که دارای معدل بالای16 می باشند می توانند پروژه اخذ نمايند.

مراحل اخذ پروژ:

1-    دانشجويانی که می خواهند درس پروزه تحقيق رادر نيمسال اول سال تحصيلی اخذنمايند،می بايست فرم پيشنهاد پروژه خودرا تا تاريخ15/تير/همان سال ودانشجويانی که می خواهند درس پروژه تحقيق را در نيمسال دوم سال تحصيلی اخذ نمايند می بايست فرم پيشنهاد پروژه را تا تاريخ15/دی/همان سال به دفتر آموزش دانشکده تحويل نمايند.

2-     دانشجويانی که درس پروژه تحقيق را در نيمسال اول سال تحصيلی ثبت نام نموده اند تا پايان ارديبهشت ودانشجويانی که در نيمسال دوم سال تحصيلی درس پروژه تحقيق را ثبت نام نموده اند تا پايان مهرماه فرصت دارند که دفاع نمايند در غير اينصورت برای آنها نمره صفر ثبت می شود مگر اينکه فرم تمديد ترم را به دفتر آموزش تحويل نمايند.

3-     کسانی که پروپزال تاييد شده دارند  يا  پروژه را ثبت نام نموده اند حق انصراف را ندارند.

4-     ثبت نام پروژه بدون پروپزال امکان پذير نمی باشد.

5-     باتوجه به محدود بودن ظرفيت اساتيد، فرم تعيين استاد راهنما را زود تر به آموزش تحويل نماييد.

سمينار

6-     همه دانشجويان مجازی درس سمينار را با گرايش مربوط به خودشان اخذ نمايند.

7-    قابل توجه کليه دانشجويان ارشد مجازی (کليه رشته ها) درس سمينار حتماًبايد در ترم دوم اخذ شود.

8-     همه دانشجويان گرايش هوش مصنوعی بايد درس سمينار را در ترم دوم ثبت نام نمايند ، در صورت عدم ثبت نام درس سمينار در ترم دوم دانشکده هيچگونه مسئوليتی برای ترم آينده نخواهد داشت.

اخذ درس :

1-     دانشجويان نمی توانند دروسی را که در دوره کارشناسی گذرانده اند، در دوره کارشناسی ارشد اخذ نمايند.

2-     دانشجويان مهندسی فناوری اطلاعات ومديريت که دروس: 1- تجارت الکترونيکی2-برنامه ريزی استراتژيک3- آموزش الکترونيکی4- مديريت کنترل پروژه را در دوره کارشناسی گذرانده اند، نمی توانند اين درسها را در دوره کارشناسی ارشد اخذ نمايند.

3-     دانشجويان برای اخذ درس از گرايش ديگر  حتماً می بايست مجوزآن درس را از مدير گروه اخذنمايند وبه دفتر آموزش تحويل نمايند در غير اينصورت دروس بدون مجوز اصلاً تطبيق واحد نمی شود.